אקסטרא
כניסה לסוכנים פרופיל תחומי עיסוק צור קשר

תקנון

תקנון אקסטרא קאל שירותים בע"מ

(א) כללי

1. אתר האינטרנט אקסטרא (להלן:"האתר) ומופעל ע"י חברת אקסטרא קאל שירותים בע"מ (להלן:"אקסטרא") משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מנויים ו/או שירותים על ידי לקוחותיה של אקסטרא.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אקסטרא עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

3. גלישה באתר ו /או רכישת מנויים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון . לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

(ב) אודות המכירות

1. המחירים המוצגים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן:"פעולה") נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא של סוכן הביטוח ולאחר מכן הסוכן מתבקש להקליד את הפרטים הבסיסיים של הלקוח כגון שם ,כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן:"הלקוח" או "סוכן הביטוח" או "מבצע הפעולה") כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הנפקת המנוי.

3. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע אקסטרא בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הנפקת העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם העסקה במחשבי אקסטרא וניתן יהיה לראות את המנוי כמנוי משולם באתר אקסטרא וכן ניתן יהיה להנפיק תעודת מנוי.

4. חשוב להבהיר כי ההרשמה לאקסטרא מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות אקסטרא, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של אקסטרא.

5. יובהר ויודגש כי הנפקת תעודת מנוי אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינה מחייבת את אקסטרא. הרישום שנרשם במחשבי אקסטרא יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המנוי או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

7. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לאקסטרא בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. אקסטרא תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את אקסטרא בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחוייב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מחלקת חיתום באקסטרא לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה , אקסטרא זכאית לבטל את המנוי.

(ג) שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש.

1. כדי לרכוש מנוי או שירות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו /או השימוש באתר . לאחר מכן הנך מתבקש למסור לסוכן מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

2. המידע הנ"ל יועבר למחשבי אקסטרא באמצעות הסוכן, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. אקסטרא אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י הסוכן במידע שהועבר לו. מעבר לשימוש הנ"ל אקסטרא מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. אקסטרא תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

3. אקסטרא נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון , אקסטרא לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר , שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

4. אקסטרא תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר , פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב (במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

(ד) ביטול עסקה ו/או כשל תמורה

1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א-( 1981להלן:"חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו. לשם נוחיות המשתמש בלבד , להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע: ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה , ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לסוכן ממנו נרכש המנוי ו/או באמצעות אקסטרא. אקסטרא תגבה דמי ביטול מנוי בכל מקרה שבו יבוטל מנוי. המנוי זכאי להחזר יחסי במידה ולא קיבל שירות ונותרו למעלה משלושה חודשים לתום תקופת המנוי.

יובהר ויודגש כי דמי המני הביטול ייגבו ע"י אקסטרא בלבד.

2. אקסטרא תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

1. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו /או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת לרכוש באופן תקין;

2. במקרה של כוח עליון , פעולות מלחמה , איבה או טרור המונעים את המשך ביצוע המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המנוי ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;

4. אם יתברר לאקסטרא ו/או לסוכן כי המנוי עלול למכור את השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.

3. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או באמצעות הסוכן ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח.

4. כשלון תמורה: אקסטרא מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל אקסטרא לבדוק את גרסת הלקוח לאחר שימסור אותה בכתב. אם אקסטרא מצאה לנכון שאכן הלקוח צודק , תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לסוכן, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לאקסטרא הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

(ה) שונות

1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו /או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד.

2. תקנון עודכן לאחרונה בתאריך 20.07.14 וניתן לשינוי בכל עת ע"י אקסטרא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.אקסטרא קאל שירותים בע"מ © 2014 - כל הזכויות שמורות
תקנון